Om selskabet

Selskabet afholdt sit stiftende møde den 3. marts 1944 og konstituerende generalforsamling den 21. april 1944.

Selskabets formål er at bevare Frederiksbergs historiske minder og udbrede interessen og kendskabet til byen og dens historie.

Det har selskabet gennem årene gjort ved at udgive årbogen “Frederiksberg gennem tiderne” og andre publikationer, der belyser forskellige sider af Frederiksbergs historie, samt ved genoptryk af ældre skrifter, der stadig har almen interesse.

Selskabet arrangerer – eller deltager i arrangementer – i form af foredrag, udstillinger o.lign., der bidrager til belysning af Frederiksbergs historie.

Det har endnu ikke været muligt at realisere oprettelsen af et bymuseum, men der er en nær forbindelse mellem selskabet og Bakkehusmuseet, Storm P. Museet, Revymuseet, Møstings Hus samt Frederiksberg Stadsarkiv og Biblioteket Frederiksberg.

Selskabet er meget interesseret i at modtage billeder, arkivalier og andet materiale, som kan afleveres på Frederiksberg Stadsarkiv.

Link til SELSKABETS BESTYRELSE

Link til SELSKABETS VEDTÆGTER

 

NYT 2018: Årets generalforsamling blev afholdt på Bakkehusmuseet den 25. april. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev ensstemmigt vedtaget. Bestyrelsen har i mange år haft 18 medlemmer, men dette tal er efter vedtægtsændringen reduceret til det halve. Den hidtidige opdeling mellem bestyrelse og forretningsudvalg er samtidig bortfaldet, idet Selskabet nu udelukkende ledes af en 9 mand (m/k) stor bestyrelse. Endvidere vælger generalforsamlingen fremover én revisor og én revisorsuppleant mod tidligere to revisorer.

Museumsinspektør Gertrud With og it-arkivar Caspar Christiansen blev genvalgt for en ny 3-årig valgperiode. Navnene på samtlige bestyrelsesmedlemmer kan ses her.

Fhv. kommunaldirektør Kurt Christoffersen blev genvalgt som revisor, og til den nye post som revisorsuppleant valgtes servicedirektør Bjørn Thomsen. Begge valg gælder for 1 år.

Formanden udtalte mindeord over tre bestyrelsesmedlemmer, der alle afgik ved døden i de sidste måneder af 2017: fhv. viceborgmester Grete Andersen, fhv. museumsleder Inge Nørballe og fhv. borgmester John Winther. Efter generalforsamlingen holdt museumsinspektør Gertrud With et foredrag om Inge Nørballes mangeårige virke som leder af Bakkehusmuseet.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med borgmester Jørgen Glenthøj som formand, vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen som nyvalgt næstformand, stadsarkivar Henning Bro som sekretær, og bibliotekar Michael Bach som kasserer. Lars Schreiber Pedersen og Michael Bach fortsætter også som redaktører af Selskabets årbog.