Vedtægter

§ 1. Navn

Selskabets navn er ”Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg”. Dets hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§ 2. Formål

Selskabets formål er at arbejde for at bevare Frederiksbergs historiske minder og udbrede interesse for og kendskab til byen, dens historie og topografi. Til opnåelse af dette formål er det selskabets opgave:

  • At publicere og støtte udgivelse af historiske og topografiske fremstillinger eller kildemæssigt materiale.
  • At arrangere ekskursioner, foredrag o.l. om emner med tilknytning til Frederiksberg.
  • At arbejde for oprettelse af en samling til belysning af byens oprindelse og udvikling.

§ 3. Medlemmer / kontingent

Som medlemmer kan optages personer, foreninger, institutioner o.l. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4. Bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Valg af medlemmer til bestyrelsen foretages af den ordinære generalforsamling.

Valget gælder for 3 år ad gangen, således at en tredjedel afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Det tilstræbes at Frederiksberg Stadsarkiv, Biblioteket Frederiksberg og Frederiksberg Museerne er repræsenteret i bestyrelsen.

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen har ret til at søge fornøden bistand og medhjælp ved udgivelse af publikationer og gennemførelse af arrangementer samt til selskabets administration

Der tages referat fra bestyrelsens møder.

Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

§ 5. Arrangementer

Selskabet afholder mindst to medlemsarrangementer om året.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, så vidt muligt inden den 1. maj, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab og budget.
  4. Valg til bestyrelse.
  5. Valg af revisorer.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være selskabet i hænde senest 8 dage før general-forsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§ 7. Regnskab og budget

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, hvorefter det afsluttede regnskab i revideret stand forelægges til godkendelse på den efterfølgende ordinære generalforsamling. Sekretær og kasserer kan i fællesskab oprette og opsige selskabets konti, samt hver især hæve på disse konti. Budget for det følgende år forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 8. Vedtægtsændringer

Til vedtægtsændringer, der ikke er fremsat af bestyrelsen, samt til opløsning af selskabet, kræves beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af selskabets medlemmer er til stede. Er dette medlemstal ikke mødt, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 9. Opløsning

Opløses selskabet, tilfalder dets midler og ejendele Frederiksberg Kommune til anvendelse for det af selskabet tilsigtede formål.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 13. marts 1984 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne d. 27. april 2000, 28. april 2011 og 25. april 2018.