Vedtægter

Vedtægt for Historisk-topografiske selskab for Frederiksberg

§ 1. Navn
Selskabets navn er ”Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg”. Dets hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§ 2. Formål
Selskabets formål er at udbrede interessen for og kendskabet til Frederiksbergs kulturarv. Ved Frederiksbergs kulturarv forstås byens historie og topografi samt den kulturarv, der er indlejret i samlingerne på Frederiksberg Stadsarkiv og i Frederiksbergmuseerne.
Til opnåelse af dette formål er det selskabets opgave at arbejde for formidling af Frederiksbergs kulturarv i form af skriftlige publikationer, udstillinger, ekskursioner, foredrag, o.l. Formidling af selskabets aktiviteter samt borgernes/medlemmernes løbende aktive inddragelse og engagement understøttes via digitale medier.

§ 3. Medlemmer / kontingent
Som medlemmer kan optages personer, foreninger, institutioner o.l. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4. Bestyrelse
Selskabet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.
Blandt disse indtræder borgmesteren, en repræsentant for Frederiksberg Kommunes By-, Kultur- og Miljøområde, direktøren for Frederiksbergmuseerne og stadsarkivaren for Frederiksberg Stadsarkiv som faste medlemmer.

Generalforsamlingen vælger hvert år tre medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Efter generalforsamlingen kan bestyrelsen derudover udpege en person, der er i besiddelse af særlige formidlingsmæssige kvalifikationer, og som indtræder i bestyrelsen uden stemmeret.

Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig på sit første møde med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen har ret til at søge fornøden bistand og medhjælp ved udgivelse af publikationer og gennemførelse af arrangementer samt til selskabets administration.

Der tages referat fra bestyrelsens møder.

Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

§ 5. Arrangementer
Selskabet tilstræber at afholde mindst to medlemsarrangementer om året

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, så vidt muligt inden den 1. maj, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab og budget
4. Valg til bestyrelse
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være selskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§ 7. Regnskab og budget
Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, hvorefter det afsluttede regnskab i revideret stand forelægges til godkendelse på den efterfølgende ordinære generalforsamling. Sekretær og kasserer kan i fællesskab oprette og opsige selskabets konti, samt hver især hæve på disse konti. Budget for det følgende år forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 8. Vedtægtsændringer
Til vedtægtsændringer, der ikke er fremsat af bestyrelsen, samt til opløsning af selskabet, kræves beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af selskabets medlemmer er til stede. Er dette medlemstal ikke mødt, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 9. Opløsning
Opløses selskabet, tilfalder dets midler og ejendele Frederiksberg Kommune til anvendelse for det af selskabet tilsigtede formål.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 13. marts 1984 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne d. 27. april 2000, 28. april 2011, 25. april 2018 samt 19. oktober 2020.