Bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.

Blandt disse indtræder borgmesteren, en repræsentant for Frederiksberg Kommunes By-, Kultur- og Miljøområde, direktøren for Frederiksbergmuseerne og stadsarkivaren for Frederiksberg Stadsarkiv som faste medlemmer.

Generalforsamlingen vælger hvert år tre medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelse:

  • Borgmester Michael Vindfeld, formand
  • Rådmand Nikolaj Bøgh, næstformand
  • Stadsarkivar Caspar Christiansen, sekretær
  • Tove Hyllested, kasserer
  • Afdelingschef Jesper Dahl
  • Museumsdirektør Maria Gadegaard
  • Cand.mag. Allan Tønnesen

Revisorer:

  • Fhv. vicekommunaldirektør Bjørn Thomsen, revisor
  • Digital arkivar Marianne Nehls, revisorsuppleant